Maria, Bruid van de Heilige Geest

In 2020 valt het Hoogfeest van Pinksteren op 31 mei, de dag waarop we het Feest van het bezoek van de Heilige  Maagd Maria aan Elisabeth vieren.

We noemen Maria immers de Bruid van de Heilige Geest[1]. Maria werd al bij de Menswording overschaduwd door de Heilige Geest[2] en zij volgde zijn ingevingen om Christus naar de anderen te brengen net zo snel[3] als Petrus zou doen met Pinksteren[4]. Net zoals de groet van Maria Johannes reinigde in de schoot van zijn moeder en de Heilige Geest bracht op Elisabeth zelf[5], deden de woorden van Petrus velen verlangen naar het doopsel en de gave van de Heilige Geest[6].

De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Heilige Drieëenheid. Als God heeft Hij gehandeld om zijn plannen te vervullen sinds het begin van de tijd. We kunnen vanaf het begin van de eerste bladzijdes van de Schrift verwijzingen vinden naar de Heilige Geest: bij  de schepping[7],  sprekend door de profeten[8],  Christus aan de wereld openbarend[9], en de vroege Kerk leidend[10]. In deze tijd van de geschiedenis is het de zending van de Heilige Geest ons te leiden en te heiligen om het Koninkrijk op te bouwen[11].

De leerlingen moesten van Jezus leren over de Heilige Geest en de rol die Hij zou spelen in hun levens. Tijdens het Laatste Avondmaal zei Hij hen “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.  Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven:  de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.[12]

Dus Jezus belooft dat de Heilige Geest er altijd voor ons zal zijn als wij zijn geboden onderhouden. Het eerste bewijs hiervan is in zijn Moeder. Maria, in haar zuiverheid, luisterde altijd naar de Heilige Geest en volgde zijn ingevingen zonder aarzeling. Daarom moeten we haar als ons voorbeeld nemen om te letten op de ingevingen van de Heilige Geest, om de geesten te onderscheiden en in bereidheid om te volbrengen wat we hebben gehoord.

Willen we net als Maria aandachtig zijn voor de bewegingen van de Heilige Geest da moeten wij op de eerste plaats puur zijn. Dat betekent dat wij ons van alles moeten ontdoen wat ons van God afhoudt. Het zal onmogelijk zijn om Hem tot ons te horen spreken als wij afgeleid worden door vele andere dingen[13] omdat Hij in vrede en stilte spreekt.[14]

Op de tweede plaats moeten we de geesten onderscheiden, met ander woorden moeten wij kunnen zeggen wanneer wij de Heilige Geest horen in tegenstelling tot onze menselijke gedachten of zelfs de ingevingen van de slechte geest. Om dit te doen moeten we voorzichtig, behoedzaam zijn net al Maria was. Zij vroeg zich immers af, wat die groet toch wel kon betekenen[15] omdat Gods Geest ons altijd tot grotere dingen leidt, beter dan gemak en zelfverheerlijking.

Ten derde, moeten we bereid zijn te doen wat Hij ons ook vraagt te doen[16]! Zelf als de Geest ons soms uit onze comfort-zone lijkt te halen, zijn de vruchten van het leven in volgzaamheid van de Heilige Geest zeker de moeite waard.  En dat niet alleen, de Heilige Geest Zelf zal ons helpen door ons zijn Gaven te geven[17].

Dus laat ons dus deze goede Moeder van ons, de Heilige Maagd Maria, vragen om ons iedere dag te helpen haar relatie met de Heilige Geest na te leven en de vruchten van de Heilige Geest die  liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid [18] zijn, te leven.[1] Vgl. Litanie van het Onbevlekt Hart van Maria

[2] Vgl.  Lc. 1,35

[3] Vgl. Lc. 1,39

[4] Vgl. Hand. 2,4; 14 e.v.

[5] Vgl. Lc. 1041

[6] Vgl. Hand. 2, 37-38

[7] Vgl. Gen. 1,2

[8] Ex: Vgl. Neh. 9,29-31

[9] Ex: Vgl. Mt. 3,16-17

[10] Ex: Vgl. Hand. 16,6

[11] Vgl. 1 Kor. 12

[12] Joh. 14,15-17

[13] Vgl.  Lc, 10,41

[14] Vgl. 1Kon. 19,11-13

[15] Lc. 1,29

[16] Vgl. Joh. 2,5

[17] De zeven gaven van de Heilige Geest zijn Wijsheid, Verstand, Goede  Raad, Sterkte, Kennis, Godsvrucht en Vrees voor God.

[18] Vgl. Gal.  5,22

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.